ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 63 ประชุม ชพค.พสน.
นายคำเตือน เดชบุญ เข้าประชุมแทนนายเจริญพร คำจารย์ ที่พักพิงอิงโขง
โรงแรมพักพิงอิงโขง ชพค. สกสค. จังหวัด
15 ส.ค. 63 ประชุมประธานสภานักเรียน
เด็กหญิง  (น้องลินลี่) เข้าประชุม
นักเรียน ส่งเสริม
14 ส.ค. 63 ประชุมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
นายกฤษฎา เมาะลาษี เข้าประชุมที่เขต
ลูกเสือผ้าผูกคอนครพนม ส่งเสริม
14 ส.ค. 63 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศรีสงคราม
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าประชุมที่ปากอูน
- การจัดงานเกษียณอายุราชการ
-การเลี้ยงส่ง ผอ. เกษีนณอายุราชการ
ปากอูน อำเภอ
05 ก.ค. 63
มอบหมายครูประจำชั้นป. ๒ เข้าอบรม
สพป.นพ.๒
26 มิ.ย. 63 การอบรมข้อมูลDMC
มอบหมายครูกฤษฎา เมาะลาษี เข้าอบรม
สพป.นพ. ๒
04 มี.ค. 63 สอบ เอ็นที ชั้น ป. ๓
27 ก.พ. 63 ตรวจสอบและส่งตัวครอง
23 ก.พ. 63 ครูณภัสสรอบรม
สพป.นครพนม 2
22 ก.พ. 63 ครูณภัสสรอบรม
สพป.นครพนม 2
11 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 สอบการอ่าน ชั้น ป.๑
01 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต นักเรียน ป. ๖
16 ม.ค. 63 วันครู
12 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 61 กีฬากลุ่มเครือข่าย
กีฬากลุ่มเครือข่าย
ปากอูน กลุ่ม
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 อบรมเฉพาะทาง บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ครูพันธิยา  ธงศิลา
เขต ๒ ศึกษานิเทศ
31 ก.ค. 62 อบรมขยายผล Boot Camp ครูป. ๖
ครูกฤษฎา เมาะลาษี
เขต ๒ ศึกษานิเทศ
15 มิ.ย. 62 ถึง 17 มิ.ย. 62 อบรม stem ปฐมวัย
08 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 สะเต็มรอบ๓ เทคโนโลยีระดับปฐมวัย
06 มี.ค. 62 สอบ เอ็นที
ที่โรงเรียนบ้านปากอูน
04 มี.ค. 62 ประชุมผอ. เตรียมสอบ เอ็นที
ผอ.คำเตือน เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
15 ก.พ. 62 ประชุมบ้านนักวิทย์ ฯ
มอบหมายครูไพ รัสติญา มะอินทร์
เขตพื้นที่ฯ สพป.นพ.2
14 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
ณ โรงเรียนบ้านยางงอย
13 ก.พ. 62 ทดสอบการอ่าน ป. ๑
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู ปี 62
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กปี 62
26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 กีฬาเขต
19 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61 กีฬาอำเภอ
กีฬาอำเภอ  กลุ่มลุ่มน้ำสงคราม เจ้าภาพ
23 พ.ย. 61 ประกาศผล / ทำสัญญาจ้าง
22 พ.ย. 61 สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
19 พ.ย. 61 ถึง 21 พ.ย. 61 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
16 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
22 มิ.ย. 61 ถึง 23 มิ.ย. 61 อบรมที่ขอนแก่น เจริญธานี โฮเทล
นายคำเตือน เดชบุญ
เข้าอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง stem อนุบาล
เจริญธานี ขอนแก่น สสวท
08 มิ.ย. 61 อบรมบัญชีการเงินโรงเรียน
ครูกฤษฎา เมาะลาษี เข้าอรม
เขต ๒ สพป.นพ.2
02 มิ.ย. 61 ถึง 04 มิ.ย. 61 อบรม stem วิทยาศาสตร์อนุบาล
นายคำเตือน เดชบุญ  วิทยากร
นางสาวรัสติญา มะอินทร์  เข้าอบรม
เขต 2 สพป.นพ.2
29 พ.ค. 61 อบรม DMC
ครูกฤษฎา เมาะลาษี เข้าอบรมที่เขต
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
27 พ.ค. 61 อบรมอนุบาลต้านยาเสพติด
ครูรัสติญา มะอินทร์ เข้าอบรม
ไอโฮเทล นครพนม ปปส. ภาค ๔
11 พ.ค. 61 จ่ายเงินเสื้อผ้านักเรียน
โรงเรียน
29 เม.ย. 61 ประชุมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
ครูณภัสสร เสนเพ็ง  เข้าประชุม พร้อมโน๊ตบุ๊ค
สพป.นครพนม เขต ๒ บุคคล
25 เม.ย. 61 ผอ.ประชุมการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
สพป.นครพนม เขต๒ บุคคล
25 เม.ย. 61 ถึง 29 เม.ย. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒๕- ๒๙  เมษายน ๒๕๖๑  สพป.นครพนม เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณพ์และวิธีการประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สพป.นครพนม เขต ๒ สพป.นพ.2
10 เม.ย. 61 รดน้ำสงกรานต์ ผอ. เขต
ที่เขต
09 เม.ย. 61 ประชุมชี้แจงการนำหลักสูตรปฐมวัยสู่สถานศึกษา
ครูรัสติญา มะอินทร์  เข้าร่วมประชุม
สพป.นครพนม เขต ๒ ศึกษานิเทศก์
08 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 ประชุมรับฟังการใช้น้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ
นายคำเตือน  เดชบุญ  และนายกฤษฎา  เมาะลาษี เข้าประชุมที่โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย
โรงแรมรอยัลนาคารา หนองคาย กรมทรัยากรน้ำ
27 ก.ค. 60 การอบรมครูภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ โครงการบัวน้อย
ครูประวิทย์  โสมมา
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
21 ก.ค. 60 ครูอนุบาลกับผู้ปกครองเด็กระดับชั้นอนุบาล
ครูจันทร์สุดา  เดชไทสงค์  กับผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน
โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นพ.2
21 ก.ค. 60 การอบรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้ารับอบรม
สพป.นพ.๒ สพป.นพ.2
18 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 การจัดการเรียนรู้ active learning
ครู ป. ๑  ครูชวัลพัชร์  ทองลาภ  เข้าอบรม
ที่โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นพ.2
16 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันแนวใหม่
นายคำเตือน  เดชบุญ ที่ โรงแรมเซนทาราฯ จังหวัดอุดร
โรงแรมเซนทารา ฯ อุดร สพฐ.
13 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 จัดทำแผน นิเทศของ คณะกรรมการ กต.ปน.
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมจัดทำแผนที่โรงแรมอุดรโฮเทล จังหวัดอุดร
อุดรโฮเทล สพป.นพ.2
13 ก.ค. 60 อบรมครูอนุบาล
นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์ และนางรัสติญา  มะอินทร์
สพป.นพ.๒ สพป.นพ.2
12 ก.ค. 60 รับต้นไม้จากกลุ่มอำนวยการไปปลูกที่โรงเรียน 15 ต้น
ให้โรงเรียนมาติดต่อรับที่กลุ่มอำนวยการ และปลูกในวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานตามแบบ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
06 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 อบรมการคิดเวทย์คณิต
ครูกฤษฎา  เมาะลาษี เข้าอบรมการคิดเลขแบบอินเดีย
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
01 ก.ค. 60 อบรมครูวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
มอบหมายครูเนียรนิภา
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ่้วน
26 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.
ผอ. คำเตือน เดชบุญ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
22 มิ.ย. 60 การประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
คณะครูทุกคนเข้าอบร
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
22 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่วิชาชีพ PLC
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ  ในนามประธานกลุ่มเครือข่าย
เขื่อนอุบลรัตน์ น้ำพอง ขอนแก่น สพป.นพ.2
29 พ.ค. 60 ครูกฤษฎา อบรม DMC
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
07 เม.ย. 60 ถึง 08 เม.ย. 60 อบรมนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศึกษา
คณะครูทุกคน...ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง  สพป.นพ.๒ โดยความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สพป.นพ.2 ศน.
11 มี.ค. 60 ประชุมบันทึกผลการเรีียน
ครูป๋อม เข้าประชุม ที่เขตพื้นที่การศึกษา
08 มี.ค. 60 สอบ เอ็นที
สอบเอ็นที่ ป. ๓ ที่หาดแพง
30 พ.ย. 59 ส่งแบบรายงานการอ่าน เดือน พ.ย 59
ส่งรายงานการอ่านออกของนักเรียนชั้น ป. 1-6
สพป.นพ. ๒ ศึกษานิเทศก์
28 พ.ย. 59 ประชุมประจำเดือน
นำเด็กชายยุธดนัย  ไปรับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท ด้วย
สพป.นพ. ๒ /กากี สพป.นพ.2
01 พ.ย. 59 เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ ๒
06 ก.ย. 59 ถึง 08 ก.ย. 59 กีฬากลุ่มเครือข่าย
บ้านอ้วนเจ้าภาพ
23 ส.ค. 59 การเฝ้าระวังในเด็กอนุบาล
ครูจันทร์สุดา เดชไทสงค์ 
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
19 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 รับตราบ้านนักวิทย์
นายคำเตือน  เดชบุญ เดินทางไปรับตราบ้านนักวิทย์น้อยที่ เมืองทองธานี 
18 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 อบรมการพัฒนาอาหารกลางวันนร.
ครูป๋อม เนียรนิภา  แก้วบู่ เข้าอบรมที่เขต
สพป.นพ.2
15 ส.ค. 59 ประชุม การจัดทำหนังสือศรีสงคราม
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าประชุมการจัดทำหนังสือศรีสงคราม ณ เทศบาล ชั้น ๒
เทศบาลศรีสงคราม
12 ส.ค. 59 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายคำเตือน  เดชบุญ
11 ส.ค. 59 ประชุมสัมมนาการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วม ที่หนองคาย ศาลากลาง
สพฐ.
28 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 ไปราชการที่หนองคาย
นายคำเตือน เดชบุญ เข้าร่วมกิจกรรม Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วิคตอรี่กอล์ฟแอนด์ กลุ่มแผน สพป.นพ.๒
25 พ.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58 กีฬากลุ่มเครือข่าย
งานกีฬากลุ่มเครือข่าย
ยางงอย กลุ่มเครือขาย
19 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ /ครูประวิทย์ โสมมา/คณะครู
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ่้วน
16 พ.ย. 58 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบ 60
นายคำเตือน  เดชบุญ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 60
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
15 พ.ย. 58 ร่วมต้อนรับคณะฑุตปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมกิจกรรม
เทศบาลตำบลหาดแพง เทศบาลหาดแพง
14 พ.ย. 58 ถึง 16 พ.ย. 58 ประชุมโรงเรียนสุจริต(ครูู)
นายประวิทย์  โสมมา เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
12 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 ร่วมงานอนุสรณ์สถานแม่เฒ่าตุ้น จันทนิตย์
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมในฐานะ คณะทำงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
วัดศรีบุญเรือง ธาตุพนม สพป.นพ.2
07 พ.ย. 58 ถึง 09 พ.ย. 58 ประชุมโรงเรียนสุจริต ผอ.
มอบหมายนายกฤษฎา เมาะลาษี เข้าประชุมแทน ผอ.
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
05 พ.ย. 58 ถึง 07 พ.ย. 58 ร่วมงานกฐินพระราชทาน ที่วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมกิจกรรมกับ สพป.นพ. ๒
วัดิกุลทอง ต.พิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สพฐ.
08 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 58 ระดับกลุ่ม
แข่งขันงานศีลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
บ้านปากอูน กลุ่มเครือขาย
24 ก.ย. 58 เลี้ยงอาหารกลางวันคณะทำเรือไฟ
โรงเรียนบ้านอ้วน -บ้านเสียว เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันคณะทำเรือไฟที่นครพนม
นครพนม อำเภอศรีสงคราม
24 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
นายคำเตือน เดชบุญ เข้าร่วมกิจกรรม
โรงแรมบ้านแพง สพป.นพ.2
22 ก.ย. 58 ถึง 24 ก.ย. 58 อบรมบ้านนักวิทย์น้อย
22-24 อบรมบ้านนักวิทย์น้อย
22-23 สถานที่เขตพื้นที่
24  คำพอกท่าดอกแก้ว
ครูจันทร์สุดา และครูศุภามาศ เข้าร่วมอบรม
สพป.นพ. 2 สพป.นพ.2
22 ก.ย. 58 ถึง 24 ก.ย. 58
อบรมครูอนุบาล :บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ครูศุภามาศ  ฝ่ายพนอม
ครูจันทร์สุดา เดชไทสงค์
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
21 ก.ย. 58 ถึง 22 ก.ย. 58 รับป้ายสถานศึกษาพอเพียง
นายคำเตือน เดชบุญ
อาคารกาญจนาภิเษก ขอนแก่น สพป.นพ.2
09 ก.ย. 58 เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ครูศุภามาศ  ฝ่ายพนอม /ครูจันทร์สุดา เดชไทสงค์
สพป.นพ.๒ สพป.นพ.2
05 ก.ย. 58 ถึง 06 ก.ย. 58 อบรมโครงการ DLTV
ครูประวิทย์ เข้าอบรม
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นพ.2
22 ส.ค. 58 อบรมครูพละ
ครูกฤษฎา เมาะลาษี
คำพอกท่าดออกแก้ว สพป.นพ.2
22 ส.ค. 58 อบรมครูภาษาไทย ป. 1
ครูชวัลพัชร์ ทองลาภ
สหกรณ์หนองบึก สพป.นพ.2
21 ส.ค. 58 e-gp
อบรมระบบ e - gp  ครูเนียรนิภา แก้วบู่ / นายคำเตือน เดชบุญ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ.2
25 พ.ค. 58 ถึง 26 พ.ค. 58
นายคำเตือน เดชบุญ
สพป.นพ.๒ สพป.นพ. ๒
23 พ.ค. 58 ถึง 24 พ.ค. 58 อบรมครู ป. ๑
นางชวัลพัชร์ ทองลาภ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
18 พ.ค. 58 เปิดเรียนวันแรก
โรงเรียน โรงเรียนบ้านอ้วน
06 พ.ค. 58 ถึง 08 พ.ค. 58 วิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
นายคำเตือน  เดชบุญ
วัดบ้านปฏิรูป คุรุสภา นครพนม ๒
01 พ.ค. 58 แจกเงินเรียนฟรี (ค่าเสื้อผ้านักเรียน)
คณะครู
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
23 เม.ย. 58 ถึง 25 เม.ย. 58 ประชุม ๕ องค์คณะ สพป.นพ. ๒
นายคำเตือน  เดชบุญ
โรงแรมแกรนด์มุกดาหาร สพป.นพ. ๒
20 เม.ย. 58 ประชุมสรุปงานผ้าป่า
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนทุกท่าน
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
16 เม.ย. 58 ถึง 18 เม.ย. 58 ร่วมประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายคำเตือน  เดชบุญ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
13 เม.ย. 58 ถึง 14 เม.ย. 58 ผ้าป่าโรงเรียน
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่าทุกคน
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
30 มี.ค. 58 ศึกษาดูงาน "สัญจรเวียงจันทร์"
คณะครูทุกคน
เวียงจันทร์ ประเทศลาว โรงเรียนบ้านอ้วน
27 มี.ค. 58 กิจกรรมอำลา (ปัจฉิมนิเทศ)
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
26 มี.ค. 58 ประชุมจัดทำ SAR
ครูเนียรนิภา  แก้วบู่
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
26 มี.ค. 58 นำนักเรียนรับทุนสมเด็จพระสังฆราชฯ
ครูประวิทย์ โสมมา และเด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
ศาลากลาง จังหวัดนครพนม สพป.นพ. ๒
25 ธ.ค. 57 ถึง 27 ธ.ค. 57 เข้าวังรับไฟพระฤกษ์พระราชทาน
นายคำเตือน เดชบุญ ร่วมเดินทางกับ ผอ.สพป. นพ. ๒และคณะ
สำนักพระราชวัง กทม. สพป.นพ. ๒
23 ธ.ค. 57 ประชุมโอเน็ตภาษาอังกฤษ ป. ๖
ครูกฤษฎา เมาะลาษี เข้าร่วม
โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นพ. ๒
17 ธ.ค. 57 หน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดนครพนม เคลื่อนที่
หน่วยแพทย์อาสาฯ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ขอใช้สถานที่ที่โรงเรียนบ้านอ้วน
โรงเรียนบ้านอ้วน พอ.สว.นครพนม
17 ธ.ค. 57 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ด้าานผู้ให้การสนับสนุน
สพป.นพ.๒ สพป.นพ. ๒
26 พ.ย. 57 ประชุมรับฟังนโยบายเลขาคุรุสภา
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ที่ห้องประชุมหนองบึก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม สมาคมฯ
25 พ.ย. 57 ประชุมจัดเตรียมกีฬากลุ่ม
นายคำเตือน  เดชบุญ  และครูประวิทย์  โสมมา เข้าประชุมการจัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม กรรมการกลุ่มเครือข่าย
24 พ.ย. 57 ประชุมกลุ่มเครือข่าย /กีฬาอำเภอ
นายคำเตือน เดชบุญ  เข้าประชุมกลุ่มเครือข่าย การจัดทำนวัตกรรม ครู ป. ๑ ที่โรงเรียนบ้านปากอูน
และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอศรีสงคราม  ที่โรงเรียนบ้านภูกระแต
ปากอูน / ภูกระแต กลุ่มเครือข่าย
14 พ.ย. 57 กรรมการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก
เทศบาลศรีสงคราม เทศบาลหาดแพง
03 พ.ย. 57 ถึง 05 พ.ย. 57 แข่งวิชาการเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านอ้วนได้เข้าแข่งวิชาการ 7 รายการ อนุบาล  วาดภาพระบายสี 
ประถมฯ ขับร้องเพลงไทย ,E-Book,อ่านทำนองเสนาะ 1-3 ,จักสานไม้ไผ่ 4-6 ,เกมสร้างสรรจากคอมฯ,วาดภาพเด็กพิเศษ
อำเภอท่าอุเทน สพป.นพ.2
30 ต.ค. 57 อบรมครูปฐมวัย อนุบาล ๒
ครูจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
28 ต.ค. 57 อบรมรับฟังคำชี้แจงการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์
ครูกฤษฎา  เมาะลาษี เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียน
28 ก.ย. 57 ถึง 29 ก.ย. 57 แข่งขันท่องพุทธวจน ระดับภาคสงฆ์ที่ ๑๐
คณะครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคสงฆ์ที่๑๐
อุบล เขต ๓ พุทธวจน
26 ก.ย. 57 งานเกษียณอายุ สพป.นพ. ๒
นายคำเตือน  เดชบุญ
สพป.นพ.๒ สพป.นพ. ๒
24 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต
คัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
อำเภอท่าอุเทน สพป.นพ. ๒
19 ก.ย. 57 เลี้ยงเกษียณ ผอ.ในอำเภอศรีสงคราม
นายคำเตือน  เดชบุญ  นครพนม
นครพนม สมาคมฯ
18 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 อบรม tablet ป. ๓
ครูประวิทย์  โสมมา  เข้าอบรม 
โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร สพป.นพ. ๒
15 ก.ย. 57 ถึง 25 ก.ย. 57 ชวนน้องท่องพุทธวจน
โรงเรียนบ้านอ้วน เข้าร่วมการแข่งขันชวนน้องท่องพุทธวจน ที่อุบล ระดับภาคสงฆ์
จังหวัดอุบลราชธานี บ้านอ้วน
15 ก.ย. 57 ประชุมครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลนักเรียน
ครูกฤษฎา  เมาะลาษี กับกรรมการสถานศึกษา ๑ คน เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
14 ก.ย. 57 ถึง 17 ก.ย. 57 สัมมนาศึกษาดูงาน ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซีตี้ จอมเทียน
นายคึำเตือน  เดชบุญ  ร่วมกับ สพป.นพ. ๒
จังหวัดชลบุรี สพป.นพ. ๒
11 ก.ย. 57 อบรม tablet ป. ๒
ครูเนียรนิภา  แก้วบู่    เข้าอบรม tablet ป. ๒  ที่ สพป.นพ. ๒
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
10 ก.ย. 57 ถึง 11 ก.ย. 57 งานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม
คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่าย
07 ก.ย. 57 เลือกตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.
ครูทุกคน
ปากอูน สพป.นพ. ๒
06 ก.ย. 57 อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
คณะครูทุกคน
โรงเรียนบ้านอ้วน สพป.นพ. ๒
05 ก.ย. 57 ประชุมครูกรรมการแข่งขันงานศิลปฯ ระดับกลุ่ม
ครูทุกคน
ปากอูน กลุุ่มเครือข่าย
05 ก.ย. 57 ตรวจสุขภาพปากและฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนนักเรียน
นักเรียนทุกคน
โรงเรียนบ้านอ้วน รพ.ศรีสงคราม
22 ส.ค. 57 ถึง 24 ส.ค. 57 อบรมครู ป. ๓
ครูประวิทย์ โสมมา เข้าอบรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ สพป.นพ.๒
21 ส.ค. 57 อบรม e-office
ครูธุรการ
สพป.นพ. ๒ นโยบายและแผน
14 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 อบรมภาษาอังกฤษ
คณะครูทุกคน
โรงแรมอิมพิีเรียล สกลนคร สพป.นพ. ๒
14 ส.ค. 57 รับผู้ตรวจราชการ
นายคำเตือน  เดชบุญ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม สพป.นพ. ๒
13 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านอ้วน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เชิญชวนคุณแม่ทุกคนร่วมกิจกรรมให้ได้นะครับ
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
08 ส.ค. 57 จัดงานวันอาเซียนเดย์
กลุ่มเครือข่ายจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดมีกิจกรรมนิทรรศการของแต่ละประเทศสมาชิก
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
การเขียนเรียงความ ระดับชั้นป. ๑-๓ /ป. ๔-๖
การร้องเพลง The Asien  Way
โรงเรียนบ้านปฏิรูป กรรมการกลุ่มเครือข่าย
07 ส.ค. 57 เตรียมงานจัดซุ้มนิทรรศการวันอาเซียน
คณะครูจัดซุ้มที่โรงเรียนบ้านปฏิรูป ภาคบ่าย
โรงเรียนบ้านปฏิรูป กรรมการกลุ่มเครือข่าย
06 ส.ค. 57 ประชุมกรรมการจัดงานวันอาเซียน
ครูกฤษฎา  เมาะลาษี
ครูเนียรนิภา แก้วบู่
ครูชวัลพัชร์  ทองลาภ   พร้อมครู ป. ๑
เข้าประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านปฏิรูป
โรงเรียนบ้านปฏิรูป กรรมการกลุ่มเครือข่าย
01 ส.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ้วน
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน/ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเตรียมงานวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
30 ก.ค. 57 ทำบุญปฏิบัติธรรมสัญจรครั้งที่ ๑ ศรีสงคราม
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานปฎิบัติธรรมสัญจร  สพป.นพ. ๒
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
28 ก.ค. 57 ประชุมการควบคุมภายใน
ครูกฤษฎา  เมาะลาษี เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
23 ก.ค. 57 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม
นายคำเตือน  เดชบุญ 
สพป.นพ.๒ สพป.นพ. ๒
21 ก.ค. 57 ถึง 05 ส.ค. 57 แข่งขันท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่
นายประวิทย์โสมมา และนักเรียน ๑๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่เขตกำหนด
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
20 ก.ค. 57 ประชุมครูแกนนำต่อต้านยาเสพติด
ครูกฤษฎา  เมาะลาษี เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ ส่งเสริม
19 ก.ค. 57 ED18 kku ร่วมแสดงมุฑิตาจิตคุณครูลัดดา ศิลาน้อย
นายคำเตือน   เดชบุญ
โรงแรมราชาวดี ขอนแก่น ED18
18 ก.ค. 57 อบรมการทำเว็บไซต์
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ที่ สพป.นพ. ๒
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
18 ก.ค. 57 ประชุมครูอนุบาลและครูอนามัยโรงเรียน
ครูศุภามาศ  ฝ่ายพนอม  ครูอนุบาล
และครูจันทร์สุดา เดชไทสงค์  ครูพยาบาล เข้าประชุมที่ห้องประชุม เทศบาลศรีสงคราม
เทศบาลศรีสงคราม ส่งเสริม
18 ก.ค. 57 ประชุมเขตสุจริต
นายคำเตือน  เดชบุญ เข้าประชุมและร่วมพิธีเปิดป้ายเขตสุจริต
สพป.นพ. ๒ /เสื้อขาว สพป.นพ. ๒
17 ก.ค. 57 ประชุมวิทยากรเขตสุจริต
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุจริต  ๐๙.๓๐ น.
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
28 มิ.ย. 57 ประชุมครูอาเซี่ยน
นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่  เข้าประชุมอบรมเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซี่ยนที่ห้องประชุม สพป.นพ. ๒
สพป.นพ. ๒ ศน.
27 มิ.ย. 57 อบรมเครือข่ายปฐมวัย
ครูศุภามาศ ฝ่ายพนอม และผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย จำนวน ๑ คน เเข้าอบรมเครือข่ายปฐมวัย ณ ศูนย์ปฐวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านปากอูน  
โรงเรียนบ้านปากอูน โรงเรียนบ้านปากอูน
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่ปี๕๗
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
23 มิ.ย. 57 ประชุมครูอาเซี่ยน
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ
ครูกฤษฎา เมาะลาษี
ครูเนียรนิภา  แก้วบู่
เข้าประชุมที่ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นโยบายและแผน
06 มิ.ย. 57 ่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
ณ โรงเรียนบ้านปฏิรูป ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. ประชุม ณ เทศบาลหาดแพง
โรงเรียนบ้านปฏิรูป / เทศบาลหาดแพง กลุ่มเครือข่าย
06 มิ.ย. 57 ถึง 07 มิ.ย. 57 ประชุมพิจารณาคัดกรองนักเรียนพิการฯ
ครูจันทร์สุดา  เดชไทสงค์ เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
05 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗
โรงรีีียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
30 พ.ค. 57 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
30 พ.ค. 57 ประชุมครูวิชาการ อาเซียน
ครูเนียรนิภา  แก้วบู่ เข้าประชุม ภาคเช้า
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
23 พ.ค. 57 อบรมเครือข่ายสุขภาพ
ผอ.คำเตือน เดชบุญ  เข้าอบรมที่โรงแรมวิวโขง
วิวโขง นครพนม สกสค
22 พ.ค. 57 ร่วมงานแสดงความยินดีกับผอ.โรงรียนบ้านหนองยาว สพป.นพ. ๑
ผอ.คำเตือน เดชบุญ  เข้าร่วม  ๑๐ โมงเข้า
โรงเรียนบ้านหนองยาว
22 พ.ค. 57 กรอกข้อมูลป.๑
ครูชวัลพัชร์ ทองลาภ  กรอกข้อมูล ป. ๑ เพื่อรับแทปเล็ต  รายงานทางเว็บไซต์ ภายใน ๒๒พ.ค.
21 พ.ค. 57 ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ เข้าประชุม
โรงเรียนบ้านปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
21 พ.ค. 57 ประชุมข้อมูล ๑๐ มิถุนายน
ครูกฤษฎา เมาะลาษี เข้าประชุม  ภาคบ่าย ที่ สพป.นพ. ๒
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
20 พ.ค. 57 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ผอ. คำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ สพป.นพ. ๒
สพป.นพ.๒ สพป.นพ. ๒
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
27 ก.พ. 57 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม
สพป.นพ. ๒ พร้อมคณะ โดยนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รอง ผอ.รักษาการผอ.สพป.นพ. ๒ ผอ.พรทิพย์ เทศประสิทธิ์ ผอ.ประวิทย์ จันทา  ผอ.อมรรัตน์ เชิงหอม ผอ.วิชิต คำหันอรรค ผอ.วิมล  อุผา  ผอ.อำพัน พรหมโคตร และผอ.คำเตือน เดชบุญ เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการที่ สพม. ๒๒ 
สพม. ๒๒ สพป.นพ. ๒
27 ก.พ. 57 เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.
โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นพ. ๒
26 ก.พ. 57 เตรียมข้อมูลนำเสนอผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ
นายคำเตือน เดชบุญ คณะทำงานเตรียมข้อมูลและจัดทำสื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม
สพป.นพ ๒ นโยบายและแผน
24 ก.พ. 57 สอบ nt ป. ๓
โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นพ. ๒
14 ก.พ. 57 ปิดเรียนวันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
12 ก.พ. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 กีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานครพนม เขต ๒ ที่อำเภอโพนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.นพ. ๒
10 ก.พ. 57 ประเมินโครงการอ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
08 ก.พ. 57 สอบ O -NET ป. ๖
โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นพ. ๒
23 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 กีฬาอำเภอศรีสงคราม
อำเภอศรีสงครามจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ฯ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
20 ม.ค. 57 ถึง 21 ม.ค. 57 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายที่โรงเรียนบ้านปฏิรูป
โรงเรียนบ้านปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู
ร่วมกิจกรรมวันครู ที่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาคเช้ากีฬา บ่ายร่วมกิจกรรม
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สมาคมผู้บริหารฯ
10 ม.ค. 57 จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 57
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
03 ม.ค. 57 จับฉลากของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
28 ธ.ค. 56 ถึง 01 ม.ค. 57 ปิดเรียนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
บ้านอ้วน บ้านอ้วน
19 ธ.ค. 56 ถึง 23 ธ.ค. 56 รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
โรงเรียนบ้านอ้วน รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. และยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ด้วยความยินดียิ่ง
๑. นางทองเยื้อน  มุมอภัย (หัวหน้าทีม)
๒. นางนันท์นภัส  นาดี
๓. นางสาวณัฐยา  มะสาธานัง
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
13 ธ.ค. 56 แข่งขับร้องเพลงไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
โรงเรียนบ้านอ้วนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ม เกษตรศาสตร์ หนองเซา สพป.สพม.
09 ธ.ค. 56 นำเสนอผลงาน OBEC AWARDS 2013
นายคำเตือน  เดชบุญ  นำเสนอผลงานโอเบคอวอร์ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓  นครพนม -มุกดาหาร
ห้องประชุมหนองบึก สพป.สพม.
28 พ.ย. 56 ประชุมผุูู้ปกครองนักเรียน /กรรมการสถานศึกษา
โรงเรีบนบ้านอ้วนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก จาก สมศ.
โรงเรียนบ้านอ้่วน โรงเรียนบ้านอ้วน
25 พ.ย. 56 ประชุมครู
จัดประชุมครูประจำเดือน
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
21 พ.ย. 56 รับเครื่องราชฯ
นายคำเตือน  เดชบุญ รับเครื่องราช ชั้น ท.ช.
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
19 พ.ย. 56 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นพ. ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน56
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พ.ย. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นพ. ๒  ภาคเช้า
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. 2
19 พ.ย. 56 ประชุมพิจารณาครูพี่เลี้ยงเด็ก ฯ ภาคบ่าย
นายคำเตือน  เดชบุญ  เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ฯให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ภาคบ่าย
สพป.นพ. 2
15 พ.ย. 56 ส่งครูย้าย
ครูหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์  ย้ายเข้าบ้านหาดแพง
ครูปกรณ์  อุ่นกลม  ย้ายเข้าปากอูน
สพป.นพ. ๒ โรงเรียนบ้านอ้วน
14 พ.ย. 56 ส่งเอกสาร obec awards 2013
ผอ.ส่งเอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล obec awards ปี 2013 งานศิลปหัตถกรรมฯ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
12 พ.ย. 56 รับแทปเล็ตครูประจำชั้น ป. ๒
ผอ. รับแทปเล็ตครูประจำชั้น ป. ๒
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
12 พ.ย. 56 ร่วมประชุมกับ อบต. หาดแพง การจัดงานปลาประจำปี
นายคำเตือน เดชบุญ  เข้าร่วมประชุมการจัดงานปลาอำเภอศรีสงคราม ประจำปี ๒๕๕๖
อบต. หาดแพง อบต. หาดแพง
12 พ.ย. 56 ร่วมเป็นเกียรติงานประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายคำเตือน เดชบุญ  เข้าร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ที่โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
หนองบาท้าว โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
11 พ.ย. 56 ประชุมโรงเรียนที่ประเมิน รอบสาม
มอบครูชวัลพัชร์  ทองลาภ เข้าประชุม 
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
11 พ.ย. 56 ฟังนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าฟังนโยบายการจัดงานศิลปฯ ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 13.00 น.
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพป.นพ. ๒
05 พ.ย. 56 แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  นายคำเตือน  เดชบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓  ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน ฯ ที่ห้องเสาร์ทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อ. เมือง จ.นครพนม  เวลา ๐๘.๐๐น.
โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว ห้องเสาร์ทอง สพป.นพ. ๒
04 พ.ย. 56 ประชุมรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครพนม จากผู้ว่าราชการจังหวัด
๔  พ.ย. ๕๖  นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครพนม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ที่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นพ. ๒
01 พ.ย. 56 เปิดเรียนเทอม 2
ครูทุกคนเริ่มปฏิบัติงานครับ
ร.ร.บ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
01 พ.ย. 56 ถึง 04 พ.ย. 56 ร่วมประชุมกับเขตพื้นที่ฯ
นายคำเตือน เดชบุญ เข้าร่วมกิจกรรมที่ขอนแก่น
โีรงแรมโฆษะ ขอนแก่น สพป.นพ. 2
30 ต.ค. 56 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน
นายคำเตือน  เดชบุญ  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ อำเภอโพนสวรรค์  /ถ่ายภาพ
อ.โพนสวรรค์ / ชุดกากี สพป.นพ. 2
25 ต.ค. 56 ถึง 26 ต.ค. 56 ร่วมขบวนอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร จากหน้าอำเภอไปวัดดาราราม
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานจากสมเด็จพระณาณสังวร ฯ 
วัดดาราราม / ชุดปกติขาว สพป.นพ. 2
22 ต.ค. 56 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นพ. ๒ ประจำเดือน ตุลาคม
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน 
สพป.นพ. 2 สพป.นพ. 2
18 ต.ค. 56 ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมประชุมทีมประชาสัมพันธ์งานศิลป ฯ ครั้งที่ 63
สพป.นพ. 1 สพป.นพ. 1-2/ สพป.มุกดาหาร/ สพม.22
30 ก.ย. 56 งานเกษียณอายุราชการ สพป.นพ. ๒
ร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการของ สพป.นพ. ๒
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
22 ก.ย. 56 ถึง 24 ก.ย. 56 วิทยากรการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมเป็นวิทยากร  ให้กับ สพป.นพ. ๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ให้กับบุคลากร จำนวน ๑๐๐ คน
วังสวนกล้วย สพป.นพ. ๒
19 ก.ย. 56 ถึง 20 ก.ย. 56 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ๕ องค์กร สพป.นพ. ๒
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ เข้าร่วมประชุมภาคี ๕ องค์กรหลัก ของสพป.นพ. ๒  ที่โรงแรมพักพิงอิงโขง  นครพนม
โรงแรมพักพิงอิงโขง นครพนม สพป.นพ. ๒
17 ก.ย. 56 นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ตุลาคม ๕๖
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ที่ โรงเรียนชุมชนสามผง อ.ศรีสงคราม
โรงเรียนชุมชนสามผง สพป.นพ. ๒
10 ก.ย. 56 ถึง 15 ก.ย. 56 ศึกษาดูงานที่ ชลบุรี
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ ศึกษาดูงานตามคำสั่งเขตพื้นที่ฯ
ชลบุรี สพป.นพ.2
06 ก.ย. 56 ถึง 07 ก.ย. 56 เกษียณอายุ ผอ. อำเภอศรีสงคราม สวรรณเขต
ผอ. คำเตือน เดชบุญ  ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผู้เกษียณอายุในปีนี้ จำนวน ๒ ราย
สวรรณเขต สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
26 ส.ค. 56 ถึง 28 ส.ค. 56 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นพ. ๒ จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ที่อำเภอนาหว้า 
อำเภอนาหว้า สพป.นพ. ๒
22 ส.ค. 56 ประชุม ระบบ e -office
สพป.นพ. ๒ จัดอบรมการพัฒนาระบบ ส่งงานทางอิเล็กทรอนิกส์  e-office  
ผอ.คำเตือน เดชบุญ  เข้าอบรม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
20 ส.ค. 56 ประชุมอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๖
สพป.นพ. ๒ จัดประชุมอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ สพป. นพ. ๒
ครูหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
สพป.นพ.๒ สพป.นพ. ๒
19 ส.ค. 56 ประชุมครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สพป.นพ. ๒ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป. ๓ ที่ สพป.นพ. ๒
ครูประวิทย์  โสมมา เข้าอบรม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
14 ส.ค. 56 ถึง 15 ส.ค. 56 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย
ครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่าย
13 ส.ค. 56 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
บ้านอ้วน ภาคเช้า   นางนัยนา  ฉายวงศ์ / นางสาวโชติกา กุลสิทธิ์ / นานสมานชัย  สุวรรณอำไพ
บ้านอ้วน สพป.นพ. ๒
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรม คณะครูทุกคน
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
08 ส.ค. 56 วันอาเซียนเด
อำเภอศรีสงครามจัดงานวันอาเซียนเด  วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนบ้านปากอูน
โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นพ. ๒
07 ส.ค. 56 ประชุมประกันคุณภาพภายใน
 ผอ. คำเตือน  เดชบุญ กับผู้รับผิดชอบโครงการ ครูหนึ่งฤทัย / ครูชวัลพัชร์ 
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
05 ส.ค. 56 ประชุมกรรมการตัดสินงานวิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่าย
ครูทุกคนที่เป็นกรรมการ ตามคำสั่งกลุ่มเครือข่าย
ปากอูน กลุ่มเครือข่าย
02 ส.ค. 56 นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ท่องพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์)
ครูประวิทย์  โสมมา  นำนักเรียน ๑๐ คน เข้าร่วมการแข่งขัน
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
02 ส.ค. 56 ประชุมจัดกรรมการ งานวิชาการกลุ่มเครือข่าย
ครูหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
โรงเรียนบ้านปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
01 ส.ค. 56 อบรมคุณธรรม
ครูประวิทย์  โสมมา  เข้าอบรม  ที่
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
31 ก.ค. 56 ส่งรายชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มเครือข่าย
ครูชวัลพัชร์  ทองลาภ  นำส่ง โรงเรียนบ้านปฏิรูป
โรงเรียนบ้านปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
30 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ผอ. คำเตือน  เดชบุญ (ผู้บริหาร) นายประวิทย์ โสมมา  (ครู) เข้าอบรม
เทศบาลศรีสงคราม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นพ. ๒
29 ก.ค. 56 ถึง 30 ก.ค. 56 อบรมเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ
นายคำเตือน  เดชบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าอบรมเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพม. ๒๒ ห้องเปือยงาม  
สพม. ๒๒ ห้องเปือยงาม สพม. ๒๒
27 ก.ค. 56 อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค.
นายคำเตือน  เดชบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้วน เข้าอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค
ที่โรงแรม พ๊ซี สกลนคร  กับประชาสัมพันธ์  สพป.นพ. ๒ 
โรงแรมพีซี สกลนคร สกสค
27 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ครูประวิทย์  โสมมา เข้าอบรม
สพป.นพ. ๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นพ. ๒
24 ก.ค. 56 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นพ. ๒
ประชุมผู้บริหารประจำเดือน  ผอ.คำเตือน เดชบุญ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
18 ก.ค. 56 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอศรีสงคราม สพป.นพ. ๒
๑๓.๐๐ น. ประชุมที่ ร.ร. บ้านภูกระแต   ผอ.คำเตือน  เดชบุญ
บ้านภูกระแต สมาคมครูผู้บริหาร
10 ก.ค. 56 อบรมระบบข้อมูล e-office
นายคำเตือน  เดชบุญ
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
02 ก.ค. 56 ถึง 06 ก.ค. 56 วิทยากรการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากร
นายประวิทย์  โสมมา  เข้ารับการอบรม
วัดวังสวนกล้วย คุรุสภาเขตพื้นที่
26 มิ.ย. 56 อบรมครูสังคม ป. ๖
หนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
25 มิ.ย. 56 กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ / impr
ครูชวัลพัชร์  ทองลาภ กรรมการการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่ โรงเรียนบ้านปากอูน
ครูหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
เขตพื้นที่ / ปากอูน สพป.นพ. 2
24 มิ.ย. 56 ประชุมข้อมูลสารสนเทศ e-mis
มอบให้ครูประวิทย์เข้าประชุม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
19 มิ.ย. 56 ถึง 20 มิ.ย. 56 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป. ๒
ครูปกรณ์ อุ่นกลม พร้อม tablet   1 ตัว
ปากอูน ศูนย์อีริค อ. ศรีสงคราม
06 มิ.ย. 56 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู รร.บ้านอ้วน
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
05 มิ.ย. 56 ประชุมจัดทำ DATA CENTER
ครูหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์    เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  สายไฟ
โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป.นพ. ๒
01 มิ.ย. 56 ถึง 03 มิ.ย. 56 เตรียมงาน จัดทำ VDR เขตพื้นที่
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
13 เม.ย. 56 ถึง 14 เม.ย. 56 ผ้าป่าโรงเรียนบ้านอ้วน
จัดกิจกรรมสงกรานต์ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว และผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานำเงินมาปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านอ้น
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
11 เม.ย. 56 ร่วมงานผ้าป่าสามัคคี วัดบ้านอ้วน
คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมที่วัด จัดผ้าป่า
วัดบ้านอ้วน คณะกรรมการหมู่บ้าน
29 มี.ค. 56 best of the best
เขตพื้นที่จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รร. ที่เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดชัยภูมิ
ครูหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์ เด็กชายจริยาภรณ์ พรมติ่ง ผอ. คำเตือน  เดชบุญ  เข้าร่วมกิจกรรม
สพป.นพ. ๒ สพป.นพ. ๒
29 มี.ค. 56 ประชุมการรายงานนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หนึ่งฤทัย เข้าประชุมอบรม 
สพป.นพ.๒ สพป.นพ. ๒
26 มี.ค. 56 ประชุมอาเชียน
ครูปกรณ์  อุ่นกลม   เข้าประชุม
นายคำเตือน  เดชบุญ   วิทยากร
สพป. นพ. 2 สพป.นพ. 2
22 มี.ค. 56 กิจกรรมอำลา นักเรียนชั้น ป. 6
จัดกิจกรรมอำลา บายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่จบการศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
19 มี.ค. 56 ถึง 20 มี.ค. 56 การอบรมและพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ เข้าอบรมและพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพป.นพ. ๒
11 มี.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉีัยงเหนือครั้งที่63
นายคำเตือน  เดชบุญ  เข้าประชุมในคณะกรรมการจัดงาน การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเหนือเหนือ ครั้งที่ 63 
ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม สพป.นพ. 1-2/ สพป.มุกดาหาร/ สพม.22
05 มี.ค. 56 การอบรมการจัดทำแบบ ปพ.1 ปพ. 3
ครูหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์ เข้าอบรม
สพป.นพ. 2 สพป.นพ. 2
04 มี.ค. 56 ถึง 06 มี.ค. 56 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารเพื่อรองรับสู่อาเชียน
นายคำเตือน  เดชบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าอบรม 
วทอ. ศรีสงคราม สพป.นพ. 2
14 ก.พ. 56 ถึง 15 ก.พ. 56 เจ้าภาพค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
โรงเรียนบ้านอ้วน กลุ่มเครือข่าย
25 ม.ค. 56 ประชุมการบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบ ๕๖
ครูประวิทย์  โสมมา
โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นพ. ๒
23 ม.ค. 56 จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ แบบเข้ม O-Net
นักเรียนชั้น ป. ๖  จำนวน ๒ คน (มอบครูหนึ่งฤทัย คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม)
โรงเรียนบ้านปากอูน ศูนย์อีริค อ. ศรีสงคราม
16 ม.ค. 56 ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖
อำเภอศรีสงคราม สมาคมครูผู้บริหาร
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
04 ม.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน
โรงเรียนบ้านอ้วน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เืพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา และพบปะสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
03 ม.ค. 56 ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ หลังใหม่ สพป.นพ. ๒
18 ก.ย. 55 ถึง 19 ก.ย. 55 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
ครูทุกคนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
17 ก.ย. 55 ประชุมกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๕๕
ครูทุกคน
ปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
13 ก.ย. 55 ประชุมครูวิชาการกลุ่มเครือข่าย เตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๕๕
ครูหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
ปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
10 ก.ย. 55 ถึง 12 ก.ย. 55 อบรมการใช้ tablet ครูผู้สอนชั้น ป. ๑
ครูอันชม  มาตะวงศ์
ห้องประชุมนครวารี สหราษฎร์รังสฤษดิื์ อ. ศรีสงคราม สพป.นครพนม เขต ๒
07 ก.ย. 55 กิจกรรมบัวน้อยลอยพ้นน้ำ โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ป. ๓
ครูประวิทย์ โสมมา และนักเีรียนชั้นป. ๓
ปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
06 ก.ย. 55 ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุราชการ สพป.นครพนม เขต ๒
ผอ. คำเตือน  เดชบุญ  ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒ สพป.นครพนม เขต ๒
05 ก.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย และครูป. ๓ เตรียมงานตามโครงการบัวน้อยลอยพ้นน้ำ
ครูประวิทย์ โสมมา และ ผอ. คำเตือน เดชบุญ
ปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
30 ส.ค. 55 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
ผอ. คำเตือน  เดชบุญ
ร.ร.บ้านปฏิรูป กลุ่มเครือข่าย
29 ส.ค. 55 การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-gp)
ผอ. คำเตือน เดชบุญ
ครูประวิทย์  โสมมา  เข้าอบรม
ห้องประชุม สพป.นครพนม เขต ๒ การเงิน
29 ส.ค. 55 ตรวจสอบเม็ดเงินเลื่อนขั้นตุลาคม ๕๕
ผอ. คำเตือน  เดชบุญ 
สพป. นครพนมเขต ๒ บุคคล
28 ส.ค. 55 ถึง 29 ส.ค. 55 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ปีงบ ๕๕
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ 
ครูประกรณ์  อุ่นกลม เข้าอบรม
ห้องประชุมนครวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นครพนม เขต ๒
22 ส.ค. 55 ถึง 23 ส.ค. 55 อบรมภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป. ๖
มอบหมายให้ครูหนึ่งฤทัย คัดเลือกนักเรียนชั้น ป. ๖  จำนวน ๒ คน เข้าอบรม
โรงเรียนบ้านปากอูน ศูนย์อีริค อ.ศรีสงคราม
20 ส.ค. 55 ถึง 21 ส.ค. 55 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นป. ๖
โรงเรียนบ้านอ้วน มอบหมายให้ครูหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์ เข้าอบรม
โรงเรียนบ้านปากอูน ศูนย์อีริค อ.ศรีสงคราม
15 ส.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน้ำสงคราม
ผอ.เข้าประชุม
บ้านปฏิรูป เครือข่าย
14 ส.ค. 55 ประชุมการจัดทำระบบการควบคุมภายใน
ผอ. เข้าประชุม
สพป. นครพนม เขต ๒ สพป.นครพนม เขต ๒
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕
๑.นางชุติรัตน์  เ์สนพันธ์
๒.นางสาลี คะสา
๓. นางรัสติญา ธาตุทอง
๔. นางสมจิตร มูลพรหม
๕.นางประกาย เสนพันธ์
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
09 ส.ค. 55 ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สพป.นครพนม เขต ๒ จัดประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับโรงเรียนที่จัดทำเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๕
ผอ. คำเตือน  เดชบุญ เข้าอบรม
ห้องประชุมนครวารี สพป.นครพนม เขต ๒
08 ส.ค. 55 วันอาเซี่ยนเดย์ ณ โรงเรียนบ้านปากอูน
สพป.นครพนม เขต ๒ จัดงานวันอาเซี่ยนเดย์  
ผอ.คำเตือน เดชบุญ  คณะทำงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / จัดทำเกียรติบัตร
โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นครพนม เขต ๒
07 ส.ค. 55 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.นครพนม เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ณ อาคารใหม่
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ เข้าประชุม
อาคารใหม่ สพป.นครพนม เขต ๒ สพป.นครพนม เขต ๒
31 ก.ค. 55 อบรมโครงการบัวน้อยลอยน้ำ (ป. ๓) อ.ประวิทย์
ครูประวิทย์ โสมมา เข้าอบรมตามโครงการบัวน้อยลอยน้ำ
ไม่แน่ใจ สพป.นครพนม เขต ๒
25 ก.ค. 55 ถึง 26 ก.ค. 55 อบรมการใช้สื่อ teacher kit
ครูประวิทย์ โสมมา เข้าอบรม ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สหกรณ์ครูนครพนม สพป. นครพนม เขต 2
24 ก.ค. 55 อบรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ครูทุกคนเข้ารับการอบรม ที่โรงแรมวิวโขง นครพนม
วิวโขง นครพนม โรงเรียนบ้านอ้วน
24 ก.ค. 55 ถึง 31 ส.ค. 55 รายงานข้อมูลนักเรียนสอบโอเน็ต (ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
ทางเว็ปไซต์ โอเน็ต
สทศ สทศ
23 ก.ค. 55 ถึง 25 ก.ค. 55 การอบรมครูทั้งระบบ
ครูศุภามาศ ฝ่ายพนอม เข้าอบรมครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 
โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
19 ก.ค. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
นโยบายและแผนจัดประชุม
นครวารี สพป.นครพนม เขต ๒
17 ก.ค. 55 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นครพนม เขต ๒ ณ ห้องประชุมนครวารี  ผอ.คำเตือน เดชบุญ เข้าประชุม
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ / สุภาพ สพป.นครพนม เขต ๒
16 ก.ค. 55 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ห้องลำน้ำสงคราม
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ  เข้าประชุมด้วยตนเอง
ลำน้ำสงคราม สพป.นครพนม เขต ๒
12 ก.ค. 55 ประชุมสาธารณสุขอำเภอ
นางศุภามาศ ฝ่ายพนอม
โรงพยาบาลอำเภอศรีสงคราม สาธารณสุขอำเภอ
12 ก.ค. 55 ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ราชพัสดุ
ผอ.คำเตือน  เดชบุญ
ห้องประชุมนครวารี / โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ราชพัสดุ
12 ก.ค. 55 ประชุมผู้บริหารอำเภอศรีสงคราม
สมาคมเชิญประชุม ณ โรงเรียนบ้านปากอูน
โรงเรียนบ้านปากอูน สมาคมผู้บริหาร
09 ก.ค. 55 ถึง 10 ก.ค. 55 อบรมภาษาอังกฤษครูผู้สอนประจำชั้น ป. ๑
ศูนย์ อีริคเซ็นเตอร์ อำเภอศรีสงคราม จัดประชุมอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป. ๑ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์อีริคอำเภอศรีสงคราม  โรงเรียนบ้านอ้วน ส่งครูปกรณ์ อุ่นกลม เข้าอบรม
โรงเรียนบ้านปากอูน / ชุดสุภาพ ศูนย์อีริคอำเภอศรีสงคราม
05 ก.ค. 55 ถึง 06 ก.ค. 55 อบรมครูผู้รับผิดชอบประชากรวัยเรียน
นางศุภามาศ  ฝ่ายพนอม เข้าอบรมครูผู้รับผิดชอบงานด้านประชากรวัยเรียน
โรงเรียนบ้านปากอูน สพป.นพ.2
22 มิ.ย. 55 อบรมครูปฐมวัย ณ ห้องประชุมนครวารี
นางศุภามาศ  ฝ่ายพนอม
ห้องประชุมนครวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นครพนม เขต ๒
20 มิ.ย. 55 อบรมครูผู้รับผิดชอบนมโรงเรียน
นางศุภามาศ  ฝ่ายพนอม เข้าอบรมครูผู้รับผิดชอบนมโรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
หอประชุมอาคาร ๓ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงพยาบาลศรีสงคราม
19 มิ.ย. 55 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
นายคำเตือน  เดชบุญ 
ห้องประชุมนครวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นครพนม เขต ๒
12 มิ.ย. 55 ถึง 14 มิ.ย. 55 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ป. ๑ - ๖ ศูนย์อีริคอำเภอศรีสงคราม
นายปกรณ์ อุ่นกลม  เข้ารับการอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชั้น ป. ๑ - ๖  ณ ศูนย์อีริคอำเภอศรีสงคราม โรงเรียนบ้านปากอูน  
โรงเรียนบ้านปากอูน ศูนย์อีริค อ.ศรีสงคราม
07 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านอ้วน
ชุดกากี โรงเรียนบ้านอ้วน
06 มิ.ย. 55 ประชุมอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ครู
สพป.นครพนม เขต ๒ จัดอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม โรงเรียนบ้านอ้วน นำโดยนายคำเตือน เดชบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายปกรณ์ อุ่นกลม ครูฝ่ายวิชาการ 
ชุดสุภาพ สพป.นครพนม เขต ๒
01 มิ.ย. 55 ถึง 05 พ.ค. 55 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ สำนักสงฆ์วังสวนกล้วย อ.กุสุมาลย์ จ. สกลนคร
รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน ๕๐ คน  สนใจสมัครที่คุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่นครพนม เขต ๒
ชุดขาวปฏิบัติธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่
28 พ.ค. 55 ถึง 30 พ.ค. 55 อบรมครูสารบรรณ
เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสงคราม สพป.นครพนม เขต ๒
26 พ.ค. 55 ถึง 27 พ.ค. 55 เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ๒๖ พ.ค. รับหีบบัตรเลือกตั้ง ๒๗ พ.ค. วันเลือกตั้ง
22 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / ประชุมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
นายคำเตือน  เดชบุญ พร้อมนางศุภามาศ ฝ่ายพนอม นายประวิทย์  โสมมา  เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม ภาคเช้า  
ภาคบ่าย เข้าประชุมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๗ ณ หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์ัรังสฤษดิ์
ชุดสุภาพ
21 พ.ค. 55 ประชุมอบรมการจัดทำข้อมูล data center
จัดทำข้อมูล data center  คุณครูหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์ ที่ห้องประชุมมัจฉาวารี  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นพ. 2
14 พ.ค. 55 นักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน / นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ป. ๖ ทุกคนให้ไปรับเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีฯ ที่โรงเรียนบ้านอ้วน ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านอ้วน โรงเรียนบ้านอ้วน
12 พ.ค. 55 อบรมครูปฐมวัย
อบรมครูผู้สอนปฐมวัย / นางศุภามาศ ฝ่ายพนอม
หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ. ศรีสงคราม สพป.นครพนม เขต ๒
02 มี.ค. 55 ถึง 06 มี.ค. 55 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕
รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒ - ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕
รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป. ๑) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้วน
29 ก.พ. 55 ถึง 31 มี.ค. 55 สอบเอ็นที นักเรียนป. ๓ และ ป. ๖
วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 สอบ เอ็นที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบเพื่อเตรียมพร้อมในการโอเน็ต
27 ก.พ. 55 สอบประเมินระดับชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-net)
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านปากอูน นักเรียนจากโรงเรียนบ้านปากอูน / นาเพียง / เซนยอร์แซฟศรีสงคราม
ูศูนย์สอบโรงเรียนบ้านปฏิรูป นักเรียนโรงเรียนบ้านปฏิรูป / หนองบาท้าว / ยางงอย
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหาดแพง นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหาดแพง / คำไฮ / บ้านอ้วน / บ้านเสียว

ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านปากอูน/ โรงเรียนบ้านปฏิรูป / โรงเรียนบ้านหาดแพง ชุดนักเรียน อย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชน ดินสี ๒ บี ยางลบ ปากกา ด้วยนะครับ