ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านอ้วน

ประวัติโรงเรียนบ้านอ้วน

ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 

          โรงเรียนบ้านอ้วน  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2465 ที่ศาลาโรงธรรมวัดโพธิ์ศรีบ้านอ้วน ตำบลพะทาย   อำเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม  ซึ่งได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  2465 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   (รัชกาลที่6)  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายคุ้ม  เสนจันฒิไชย  เป็นครูใหญ่สมัยนั้น เปิดทำการสอนเรื่อยมาจนถึงวันที่  มิถุนายน  2475

จึงได้ถูกสั่งให้ยุบโรงเรียน

          วันที่  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2481  ได้จัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง  โดยอาศัยศาลาโรงธรรม

วัดโพธิ์ศรีบ้านอ้วน เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งทางราชการได้ส่งนายอร่าม  ฝ่ายพนอม มารักษาการ

แทนครูใหญ่

          ปี  2503  นายวิชัย  ปริปุรณะ ครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาโรงธรรมวัดโพธิ์ศรีบ้านอ้วน

ไปอยู่ในที่ดินแปลงแรก และได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ.

จำนวน 1 หลัง

          ปี  2506  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากที่ดินแปลงแรกมาสร้างในที่ดินแปลงที่  2  ซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนบ้านอ้วนในปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่

           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านอ้วน  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  กลุ่มเครือข่าย

ลุ่มน้ำสงคราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2  ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ (แปลงที่ 2 ) หมายเลข  นพ. 411 พื้นที่   25  ไร่   ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรแกนกลาง 2551) สอนในระดับปฐมวัย 1 – 2 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีจำนวนนักเรียนรวม  88  คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554) มีเขตบริการ  หมู่บ้าน  คือ บ้านอ้วน หมู่ที่  และบ้านอ้วนหมู่ที่  7  มีข้าราชการครู (สายผู้สอน )  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็ก  1 คน  ครูธุรการ  คน  และลูกจ้างประจำ 1 คน    โดยมีนายคำเตือน  เดชบุญ  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน