วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านอ้วน

                โรงเรียนบ้านอ้วน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามแนวทางศีล ๕ ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริมการออมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชีวิตมุ่งสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชน