พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.     พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

๒.     พัฒนาครู บุคลากรให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับวิชาชีพภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.     พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๔.     พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

๕.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ฉลาด รอบรู้ มีคุณธรรมมีนิสัยรักการเก็บออม มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ตามคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน

 เป้าหมาย

๑.     บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.     โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.     ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

๔.     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย รู้จักการประหยัดเก็บออม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

๕.     ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติตามคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน

๖.     โรงเรียนมีความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับชุมชน

๗.     ครู บุคลากรและผู้เรียนสามารถนำแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๘.     ผู้เรียนมีความศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

๙.     โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

๑๐.ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลและใช้การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

๑๑. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการเรียนรู้