อัตลักษณ์ของโรงเรียน /เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน /เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"ยิ้มง่าย  ไหว้สวย"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อนุรักษ์ป่าโรงเรียน