หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านอ้วน เปิดสอนตามหลักสูตรปฐมวัย ชั้นอนุบาล (๑-๒) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป. ๑-๖)