ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
อนุบาล ๑ ชาย ๗ หญิง๑ รวม ๘
อนุบาล ๒ ชาย ๖ หญิง  ๘ รวม ๑๔
รวมอนุบาล ชาย๑๓ หญิง รวม ๒๒
............................................................
ประถมปีที่ ๑ ชาย ๔ หญิง ๒ รวม ๖
ประถมปีที่ ๒ ชาย ๗ หญิง ๔ รวม ๑๑
ประถมปีที่ ๓ ชาย ๕ หญิง ๗ รวม ๑๒
ประถมปีท่ี ๔ ชาย ๙ หญิง ๑๐ รวม ๑๙
ประถมปีท่ี ๕ ชาย ๔ หญิง ๙ รวม ๑๓
ประถมปีที่ ๖ ชาย ๓ หญิง ๙ รวม  ๑๒
รวมประถม ชาย ๓๒ หญิง ๔๑ รวม ๗๓
..........................................................................
รวมทั้งสิ้น ชาย ๔๕ หญิง ๕๐ รวม ๙๕
..........................................................................