ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคุ้ม เสนจันฒิไชย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๖๕-๒๔๖๗
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารย์ อุเทนหลอย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๖๗-๒๔๖๙
ชื่อ-นามสกุล : นายเจา เหวียน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๖๙ - ๒๔๗๒
ชื่อ-นามสกุล : นายตื้อ ทองประสม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๒ - ๒๔๗๓
ชื่อ-นามสกุล : นายนันท์ พงษ์ขันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๓ - ๒๔๗๕
ชื่อ-นามสกุล : นายทศ มาตย์เมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๒ - ๒๔๘๕
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ปริปุรณะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๘๕ - ๒๔๘๙
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัทธา ฝ่ายสะพือ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๙ - ๒๔๙๖
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ปริปุรณะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๙๖ - ๒๕๒๒
ชื่อ-นามสกุล : นายวันทอง เมาะลาษี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๒ - ๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ ควรครู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายเชวงศักดิ์ อุดมเดชาเวทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔-๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเตือน เดชบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2553 -ปัจจุบัน