การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ / จุดเน้นการจัดการศึกษา
สพป.นครพนมเขต 2 ประชุมอบรมการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ โดยนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ฯ ได้จัดประชุมอบรมการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อมอบนโยบายและกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ทุกโรงเรียนในสังกัด ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยกำหนดจุดการอบรมประชุมเ็ป็น ๖ จุด ตามอำเภอต่าง ๆ  ทั้ง ๖ อำเภอ 
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2555,09:56   อ่าน 1757 ครั้ง