การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ / จุดเน้นการจัดการศึกษา
สพป.นครพนมเขต 2 ประชุมอบรมการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕ (อ่าน 1757) 11 มิ.ย. 55