ครูประจำชั้น ป.๒

นางสาวเนียรนิภา แก้วบู่
ครู คศ.2