ครูประจำชั้น ป. ๑

ชวัลพัชร์ ทองลาภ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป. ๑