ครูประจำชั้น อนุบาล ๑ - ๒

นางศุภามาศ ฝ่ายพนอม
ครู คศ.3