กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประวิทย์ โสมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี