กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประวิทย์ โสมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ