กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางศุภามาศ ฝ่ายพนอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ