กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศุภามาศ ฝ่ายพนอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ