กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปกรณ์ อุ่นกลม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ