คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวันทอง เมาะลาษี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร ไชยฮด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนียรนิภา แก้วบู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติรัตน์ เสนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายก้อง เสนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายขันแก้ว เอกพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอยู่ เสนเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ฯ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ ติสจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเตือน เดชบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810499795
อีเมล์ : dejboon@sanook.com