คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป. ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรัล เสนเพ็ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป. ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเทวารักษ์ อุทัยแสน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนงนาต โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรกนก เสนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้น ป. ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรประกาย ตาทิน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิชิตชัย เสนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิราวรรณ เสนเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวณิชญา เสนเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. ๒